Beijing, China

R07-08,13/F, Tower2, CCP, No. 79 Jianguo Venue, Chaoyang District, Beijing, China